Unia Europejska

 

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Trykacz poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość Projektu: 3 959 948, 10 PLN

Wartość dofinansowania: 1 931 682, 00 PLN

Cel Projektu: Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie prac B+R w postaci nowego rozwiązania w zakresie technologii przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków typu TRYBIO zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu.

Planowane efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji przydomowej hybrydowej oczyszczalni ścieków zintegrowanej z instalacją do odwadniania osadów i systemem odprowadzania ścieków do gruntu.